Newsletter subscription & archive

Biopeople - Innovationsnetværket for bio- og life science - forklaret på dansk

Tilskudsordningen for innovationsnetværket er fastsat i § 9 a i lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014. Ordningen forvaltes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 16, nr. 12 i bekendtgørelse nr. 1574 af 15. december 2017.

Innovationsnetværket inde for bio- og life science udgør sammen med godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter) og innovationsmiljøerne en innovationsinfrastruktur, som har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet, jf. lov om teknologi og innovation. Det fremgår af loven, at innovationsnetværket skal fremme samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter, andre videninstitutioner og virksomheder.

Innovationsnetværket har følgende to hovedopgaver:

  • At styrke videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning, udvikling og innovation
  • At styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer), og derigennem fremme vidensbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet

Innovationsnetværket skal herunder medvirke til:

  • At der etableres matchmaking-funktioner, der fungerer som relevante indgange for virksomheder over hele landet til forskning og viden på tværs af videninstitutionerne, særligt universiteter og GTS-institutter samt andre videregående uddannelsesinstitutioner og forskningshospitaler
  • At der dannes netværksfunktioner, som samler relevante aktører inden for de udvalgte fokusområder og udbyder relevante aktiviteter og services for målgrupperne, samt giver netværkene en stærk og synlig identitet såvel nationalt som internationalt
  • At der skabes varige samarbejdsrelationer mellem virksomheder, videninstitutioner og andre relevante organisationer for derigennem at øge anvendelsen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet samt medvirke til at løse samfundsmæssige udfordringer
  • At øge virksomhedernes, særligt SMVernes, internationale orientering og adgang til viden ved at deltage i og facilitere internationalt samarbejde med udenlandske forsknings- og videnmiljøer og videndrevne klynger
  • At videninstitutionernes forskning og uddannelse afstemmes med erhvervslivets behov

Udover at fremme vækst og innovation i erhvervslivet bidrager innovationsnetværket også til at løse samfundsmæssige udfordringer og fremme innovation i den offentlige sektor gennem offentligt-privat samspil.

Biopeople er som klyngeorganisation og innovationsnetværk således medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, samt af 3. parts finansierede projekter, fx fra Innovationsfonden, regioner og/eller EU.

Henvisninger:

Innovationsnetværket for bio- og life science forklaret på dansk

GDPR & Personal Data Protection

CloseClose
What are you looking for?