Newsletter subscription & archive

News release: Biopeople fortsætter med 12 mio fra staten de næste to år

20-09-2018

Biopeople fortsætter som innovationsnetværk i 2019 – 2020. Om to år skal innovationsområdet igen forenkles.

Foråret 2018 har været travl for de danske innovationsnetværk. Ikke mindst med at skrive ansøgninger, der kan sikre den fortsatte eksistens – i hvert fald de næste to år.

I april offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet opslaget ”Videnbro for hele Danmark” 2019-2020 og medio maj havde 23 innovationsnetværk indsendt deres ansøgninger. Innovationsnetværk er medfinansieret af midler på finansloven, og samlet er der afsat ca. 190 mio. kr. over to år.

I juli tilkendegav Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte hvilke innovationsnetværk, der fortsat støttes. I går kom den endelige meddelelse fra ministeriet, der har afventet en afklaring fra Europa-Kommission.

Biopeople – Innovationsnetværket for bio- og life science – er blandt de 17 innovationsnetværk, der vil få imødekommet ansøgningen, med forbehold for vedtagelse af finanslovene for de næste to år og for andre tilpasninger af ordningen.

Der er i udvælgelsen lagt vægt på, at innovationsnetværkene bidrager til national sammenhæng og koordinering inden for deres respektive områder, samt til opnåelse af kritisk masse, hvad angår sekretariatsressourcer, aktiviteter og virksomhedsdeltagelse.

Biopeople’s område ”bio- og life science” er en af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Det ligger bl.a. i ansøgningen, at Biopeople ud over hovedsekretariatet ved Københavns Universitet, fremover vil have ansatte på hhv. Århus Universitet og ved Aalborg Universitetshospital.

”Det er glædeligt, at der fra politisk side fortsat arbejdes med at konsolidere klyngeområdet i Danmark, og at der sikres en bæredygtig basisfinansiering for de landsdækkende innovationsnetværk. Vi har til formål at skabe innovation og vækst i bio- og life science industrien. Med bevillingen for 2019 og 2020 i hånden og med udvidet geografisk tilstedeværelse i Aarhus og Aalborg styrker vi vores tilgængelighed for virksomheder og forskere i hele landet”, siger Per Spindler, direktør for Biopeople.

Nyt system fra 2021
Om ca. to år går det løs igen, for hele området står over for en omkalfatring. Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, nedsat i juni 2017, har udarbejdet anbefalinger til et nyt og mere enkelt erhvervsfremmesystem, der er nemmere til at gå til for virksomhederne. Anbefalingerne omfatter ikke bare den hidtidige erhvervsfremmeindsats, som har været spredt over ”for mange aktører og overlappende indsatser”, men også innovationsnetværkene.

De nuværende regionale klyngeorganisationer og nationale innovationsnetværk (som fx Biopeople) skal reduceres til 10-12 klyngeorganisationer inden for større styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for nye spirende erhvervsområder, fordelt over hele landet og tilgængelige for alle virksomheder. Den overgang skal være afsluttet ved udgangen af 2020.

Tilknytning til forskning bør bevares
Over sommeren har et nyt lovforslag været i høring, som angiver en ny struktur med hovedpunkterne:

  • Reduktion af regionernes erhvervsfremmeindsats
  • De kommunale væksthuse skal omdannes til erhvervshuse, som bliver specialiserede kompetencecentre ift. virksomhedsdrift og udvikling
  • Etablering af ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse”, som bl.a. skal indstille hvilke erhvervs- og teknologiområder, der er så stærke eller lovende, at der skal gives midler til klynger og netværksaktiviteter

Her har Biopeoples direktør Per Spindler afleveret sin holdning:

”Man skal passe godt på tilknytningen til forskningen, som jo er grundlaget for innovation i bio og life science. Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme, der beskæftiger sig med innovationsfremme – dvs. videnbroerne mellem forskning og erhverv, med kompetenceudviklingen og med internationalisering. Innovationsnetværkene fungerer i høj grad ved at tilbyde aktiviteter og projekter, der ikke alene har værdi for små og store virksomheder, men også værdi for forskere og andre aktører. Det er netop i disse værdikæder, hvor fordelene ligger i sammenhængskraften.

Det bliver derfor vigtigt, at en kommende central erhvervsfremmebestyrelse lytter til aktørerne og myndighederne inden for forsknings-, uddannelses- og udenrigsområdet i tilblivelsen af de anbefalinger, der fremover skal tegne de styrkepositioner, hvor de landsdækkende innovationsnetværk skal spille en afgørende rolle.

Et alternativ kunne være, at beslutningen fortsat ligger i Forsknings- og Uddannelsesministeriet, og at dette ministerium, som nu, inddrager relevante andre ministerier og aktører i beslutningsprocessen omkring innovationsnetværkene.”

Fakta:

Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme, som understøtter relationer, dialog og aktiviteter mellem virksomheder og videninstitutioner.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem nyeste, forskningsbaserede viden og danske virksomheders behov inden for områder, inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Mere info:

Listen over de 17 innovationsnetværk

ENGLISH SUMARY. Biopeople has secured national co-funding for 2019-2020 and continues as part of the national infrastructure for innovation and cluster organisations. Biopeople was in 2013 the first European biotech - life science cluster organisation that recieved the EU Gold Label for Excellence in Cluster Management, and Biopeople is one of the leading national bio- and life science cluster in Denmark, and among the leading clusters in Europe.

CloseClose
What are you looking for?